Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej www.gabrielsart.pl (dalej Serwis), w tym rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę, warunki świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego oraz jest regulaminem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 2017.06.24 (Dz.U.2017.1219).
 2. Usługodawcą jest właściciel i operator Gabriel’s Art Studio Aneta Gabriel NIP: 7532352387, Przechód 13, 48-317 Korfantów, e-mail: aneta@gabrielsart.pl
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.
 4. Konsumentem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: gabrielsart.pl/polityka-prywatnosci

§ 2 RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługodawca w ramach Serwisu prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Serwisu.
 2. Za pośrednictwem Serwisu umowy zawierane są w języku polskim.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Serwisu ponoszą Użytkownicy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu transmisji danych niezbędnych do korzystania z Serwisu.
 3. Wszystkie materiały i informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne zawarte w Serwisie, jak również wybór i układ prezentowanych treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią wyłączną własność Usługodawcy lub jego parterów biznesowych.

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, a także zasadami współżycia społecznego.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania oraz korzystania z informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie na własny, niekomercyjny użytek.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdym przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa.
 4. Korzystanie z usług oferowanych przez Usługodawcę wymaga zaakceptowania Regulaminu. Założenie konta jest fakultatywne.
 5. Użytkownik nie może dokonać zakupu w Serwisie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. W przypadku założenia konta każdy Użytkownik może korzystać z jednego nicku (loginu).

§ 5 WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie Usług oferowanych przez Usługodawcę wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania go.
 2. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 3. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Usługodawcą a Użytkownikiem zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Serwisie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 5. Podczas rejestracji lub złożenia zamówienia bez rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych.
 6. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia Usługodawca potwierdza drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika zamówienia.
 7. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Użytkownika wysłane zostaną po opłaceniu ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem wybranie opcji płatności za pobraniem) oraz kosztów dostawy.
 8. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Cenami obowiązującymi, są ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje własnością Usługodawcy.
 10. Koszty wysyłki pokrywa Użytkownik.
 11. Dostawa zamówienia do Kupującego następuje za pośrednictwem: aktualne formy dostawy.
 12. Serwis oferuje następujące rodzaje płatności: gotówką przy odbiorze osobistym oraz przelewem na rachunkowy bankowy Serwisu. W przypadku każdego zamówienia Usługodawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Użytkownicy.
 13. Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.
 14. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Użytkownika do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

§ 6 REKLAMACJE I USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Reklamacje związane z działalnością Serwisu oraz ze świadczonymi za jego pośrednictwem usługami, a także pytania dotyczące korzystania z nich należy kierować drogą mailową na adres aneta@gabrielsart.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dokładny opis powodu reklamacji wraz ze zdjęciami oraz nick lub adres email Użytkownika.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej zgłoszenia oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji informacje są niewystarczające do jej rozpatrzenia Usługodawca zwróci się do Użytkownika drogą mailową o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych informacji przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku nabycia produktów za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają ustawowe prawo do odstąpienia od umowy z wyłączeniem produktów personalizowanych. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827 art. 38) produkty personalizowane (nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta) nie podlegają zwrotowi i wymianie, gdyż wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta.
 5. Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy. Użytkownicy mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez Użytkownika osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy Użytkownik musi powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie Usługodawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Użytkownik może w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Użytkownik może wypełnić i przesłać Usługodawcy formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na Serwisie. Jeśli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, Usługodawca prześle niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie otrzymane płatności. Usługodawca zwróci Użytkownikowi koszty przesyłki poniesione wcześniej przez Użytkownika, jeżeli jest on konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, jeśli Użytkownik wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru. Jeśli Użytkownik wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez Usługodawcę, to Usługodawca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Do zwrotu płatności stosowany jest ten sam środek płatności, którym Użytkownik posłużył się podczas pierwotnej transakcji, chyba że zostanie jednoznacznie uzgodniony inny środek płatności. Usługodawca może natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Użytkownika do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Użytkownik przedstawi dowód, że produkt został wysłany do Usługodawcy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Użytkownik z kolei ma obowiązek odesłać Usługodawcy lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszt zwrotu przesyłki ponosi Użytkownik. Użytkownicy odpowiadają za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy Jeśli Użytkownik chce odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.

– Adresat Serwisu Gabriel’s Art Studio Aneta Gabriel

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów) do korespondencji oraz adres e-mail

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data

(*) niepotrzebne skreślić i przesłanie go do nas na poniższy adres: Gabriel’s Art Studio Aneta Gabriel, Przechód 13, 48-317 Korfantów, email: aneta@gabrielsart.pl

 •  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Postanowienia zawarte w niniejszym § 6 Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia, również do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika jedynie za zawinione przez Usługodawcę niewykonanie lub nienależyte wykonanie sług objętych umową.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych, niekompletnych, nieprawdziwych informacji.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika niezgodnie z Regulaminem, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkownika, a które uniemożliwiając lub ograniczają korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie.
 2. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany.
 3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21.01.2022